Τρόπος υποβολής έργου / Οδηγίες

Για να υποβάλλετε το έργο σας προς δηµοσίευση, παρακαλούµε να  αποστείλετε ηλεκτρονικό µήνυµα στη διεύθυνση  playgroundgr2020@gmail.com µε το έργο σε µορφή pdf µε θέµα: Προς υποβολή Έργο και αναφορά του επωνύµου σας

Βήµα 1: Στο µήνυµα αναφέρετε ρητά ποια από τις άδειες creative commons εκχωρείτε στο κείµενο. Παρακαλούµε συµβουλευτείτε τον ιστότοπο Creative Commonsγια να ενηµερωθείτε για τις διαθέσιµες άδειες.  

Βήµα 2: Μετά την επιλογή της άδειας, παρακαλούµε εκχωρήστε την  επιθυµητή άδεια στο αρχείο pdf (συστήνουµε να βρίσκεται στη δεύτερη  σελίδα του αρχείου) µε τον τρόπο που συστήνεται στην ιστοσελίδα  creative.commons.org 

Η πιο περιοριστική άδεια είναι η είναι η Αναφορά Δηµιουργού – Μη  Εµπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα CC BY-NC-ND 

Μπορείτε να αντιγράψετε το σήμα και να το επικολλήσετε στο έργο  σας, συµπληρώνοντας και το εξής κείµενο: 

Το θεατρικό έργο…. (τίτλος έργου) του…. (όνοµα συγγραφέα)  διανέµεται ελεύθερα στο διαδίκτυο σε µορφή ψηφιακού βιβλίου υπό άδεια Creative Commons BY_NC_ND 

[Αναφορά Δηµιουργού – Μη Εµπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα] 

Tρόπος εκχώρησής

Βήµα 3: Στο µήνυµα σας επίσης επισυνάπτετε σε αρχείο word για χρήση του site: 

  1. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα (έως 200 λέξεις) 
  2. Περίληψη του Έργου έως 200 λέξεις. 
  3. Στοιχεία επικοινωνίας PlayGRound 
  1. Αριθµό χαρακτήρων του έργου 
  2. Φωτογραφία (προαιρετικά) 
  3. 3 έως 5 λέξεις κλειδιά για πιθανή αναζήτηση 

Τα 1-3 (βιογραφικό, περίληψη, στοιχεία επικοινωνίας) συνιστούµε να  περιλαµβάνονται και εντός του pdf. 

Βήµα 4: Τέλος, στο περιεχόµενο του ηλεκτρονικού µήνυµατος παρακαλούµε όπως δηλώσετε ρητά ότι αποδέχεστε τους όρους  λειτουργίας του PlayGRound

Υπόδειγµα προς υποβολή έργου µπορείτε να βρείτε εδώ 

Για την οµοιοµορφία του PlayGround προτείνουµε τη χρήση της  γραµµατοσειράς Palatino Linotype µεγέθους 13. 

Δράσεις για τους Συγγραφείς 

Οι συγγραφείς µπορούν να συµµετέχουν στις παρακάτω στήλες/δράσεις  για να την προώθηση των έργων τους.  

  1. Παρουσίαση Έργων: Στη συγκεκριµένη στήλη κάθε συγγραφέας µπορεί να ζητήσει από κάποιον θεατρικό συγγραφέα, σκηνοθέτη,  ηθοποιό, θεατρολόγο ή κριτικού θεάτρου να κάνει µια παρουσίαση έργου του (400-1000 λέξεις). Η συχνότητα ανάρτησης κάθε συγγραφέα  θα καθορίζεται από το PlayGRound και, για αρχή, ορίζεται το µέγιστο  µία παρουσίαση κάθε τρίµηνο. 
  2. Συνοµιλίες: Στη συγκεκριµένη στήλη δύο συγγραφείς, των οποίων τα έργα φιλοξενούνται στο PlayGRound, µπορούν να πάρουν συνεντεύξεις  ο ένας από τον άλλο (5-10 ερωτήσεις τις οποίες επιλέγουν οι ίδιοι/ες οι  συγγραφείς). Η συνεννόηση γίνεται µεταξύ των ίδιων των  συγγραφέων.  

 

Μελλοντικά θα υπάρξουν και άλλες δράσεις για τους/τις συµµετέχοντες/ουσες.  

Για ερωτήσεις και διευκρινήσεις µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τους διαχειριστές στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου  playgroundgr2020@gmail.com

Copyright @2020 play-GRound.gr