Όροι για συγγραφείς

  • Η σελίδα αποδέχεται ολοκληρωμένα θεατρικά έργα άνω των 6.000 λέξεων.
  • Με την υποβολή το έργου, ο/η συγγραφέας δηλώνει υπεύθυνα ότι το έργο είναι πρωτότυπο και ο/η ίδιος/α είναι ο/η δημιουργός του.
  • Κάθε συγγραφέας είναι υπεύθυνος/η για το περιεχόμενο του έργου του/της, και το playGRound σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για αυτό.
  • Το playGRound διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα αφαίρεσης του έργου,  εάν διαπιστώσει περιεχόμενο ρατσιστικό, σεξιστικό, ή άλλο που να προσβάλει τα χρηστά ήθη.
  • Σε καμία περίπτωση το playGRound δεν ευθύνεται για τυχόν παράβαση των όρων της άδειας που επιλέγει ο/η συγγραφέας από τους/τις αναγνώστες/τριες, χρήστες/τριες της σελίδας. Δεν ελέγχει, για παράδειγμα, τυχόν παραστάσεις που προέκυψαν από χρήση των έργων του site, κατά παράβαση των όρων της άδειας που ο/η συγγραφέας έχει θέσει. Ωστόσο, τα στοιχεία της δημοσίευσης του έργου (ημερομηνία δημοσίευσης, σχετική αλληλογραφία με το playGRound) είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων, σε περίπτωση που αυτοί θέλουν να κινηθούν νομικά.
  • Κάθε συγγραφέας καθορίζει ελεύθερα την άδεια χρήσης από τις διαθέσιμες, την οποία και επικολά στο αρχείο του έργου του. (Βλ. «τρόπος υποβολής έργου»)
  • Οι συγγραφείς μπορούν ανά πάσα χρονική στιγμή να μεταβάλουν την παρεχόμενη άδεια του έργου τους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επαναλάβουν τη διαδικασία αποστολής του έργου, με αναφορά της νέας άδειας. Τυχόν περιορισμός της άδειας ισχύει από την ημερομηνία της νέας δημοσίευσης. Τυχόν διεύρυνση της άδειας ισχύει αναδρομικά.
  • Οι συγγραφείς δικαιούνται να ζητήσουν την αφαίρεση του έργου τους από τη σελίδα, με ηλεκτρονική τους επικοινωνία με το playGRound.
  • Η παράβαση των όρων χρήσης συνεπάγεται τη διαγραφή του έργου από το playGRound.
Copyright @2020 play-GRound.gr